Tag Archives: Bảng tin tháng

BẢNG TIN CONANDO THÁNG 4/2022

Tháng 4 đánh dấu thời điểm bắt đầu của quý II – đánh dấu quý OKRs mới cũng như có rất nhiều sự kiện quan trọng mang tính chuyển đổi, toàn thể công ty bước vào giai đoạn chuẩn hóa về mặt quản trị cũng như hoàn thiện quy trình vận hành nhân sự của […]